注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

齐鲁学校2012级7班

我们的家——小苗青青芳草园

 
 
 

日志

 
 

三年级上册一二单元看拼音写词语  

2014-11-28 13:02:43|  分类: 周末作业 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
三年级上册一二单元看拼音写词语
píng   bà      chuān  dài      dǎ  bàn      huān  chàng     zhāo  hū   

piāo  yáng     jìng   lǐ        hú  dié         hào   qí        yóu   xì

rè   nào        gǔ   lǎo       tóng  zhōng     cū  zhuàng      jié  bái

 yáo  huàng     zhāo  yǐn       kǒng  què  wǔ     fèng  wěi  zhú 

shèng  kāi      wán  shuǎ       shǐ    jìn         hé   lǒng       shǒu zhǎng   

jiǎ  zhuāng     zhè   xiē        yǐn  rěn       zhù   mù       diào  yú  

guān  chá      huā  bàn       yǒu   qù       yì  běn  zhèng  jīng

fēng  dǐng      sì    hū        hū  rán        zán   men       fèn    lì   

zhōng  yú       biàn  zi         yǒng  qì        jué  xīn           jū   rán  

 lì    liàng     bái   fà  cāng  cāng  miàn  bāo  zhā    chéng  shí

jiāo  wài       sàn   bù       xiōng  pú       yǎng wàng      huān kuài   

huò  zhě      yán  hán       kě    xī       kěn  dìng      guǒ  rán   

zì   yán  zì    yǚ          huān  bèng  luàn  tiào     zá  zhì  shè

tū  rán        lì   kè             dǎ  liàng       zhǔn  bèi       bǎǐ nòng 

jiāo  juǎn      mì    shū        jì     zhě     zhuǎn gào    rén  xíng  dào

 zhào  xiàng  jī     qí   guài    zhù  míng     qiāo  qiāo    duǒ shǎn

 dì   zhì   xué  jiā       yán  yán  shi   shi       zhuàn  lái  zhuàn qù   

xìng  qù         lì   shǐ        píng zhěng      tuī   dòng     lǚ xíng 
  
zhuān mén      kǎo   chá      qín   lǐng       yán  jīu          zhèn  jīng

  评论这张
 
阅读(143)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018